BYGHERRE:I/S Amager Ressource Center (ARC)
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise med projekteringsydelser
UDFØRT: Maj 2018 – Januar 2021
MILJØ: Bly, PCB, cadmium, nikkel, chrom, zink, kviksølv, asbest og klorede paraffiner

I forbindelse med opførelsen af det nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, forstod LH Hockerup A/S nedrivningen af det eksisterende Amager Ressourcecenter (ARC). ARC blev oprindeligt indviet i 1970 og siden udbygget af flere omgange.

Opgave bestod i totalnedrivning af flere bygninger, i alt ca. 50.000 m² fordelt på 5 etager – heriblandt nedrivning og efterfølgende bortskaffelse af aflæsningshal, sorteringsanlæg, silo, ovnbygning, administrationsbygning, skorsten samt fjernelse af procesanlæg, opgravning af fundamenter og slutteligt et omfattende jordarbejde.

Som led i nedrivningsarbejdet blev der foretaget en omfattende miljøsanering, hvor følgende miljøskadelige stoffer blev konstateret: PCB, bly, cadmium, nikkel, chrom, zink, kviksølv, asbest samt klorede paraffiner. Opgaven var særligt spændende og udfordrende fordi selve nedrivningsarbejdet foregik både i store højder og store dybder, idet dele af arbejdet blev udført under grundvandsniveau, samtidig lå bygningerne, som skulle nedrives, tæt placeret på det fremtidige ARC, hvilket afstedkom øget risiko for nedstyrtning, hvorfor der skulle tages ekstra sikkerhedsforanstaltninger. Opgaven krævede et tæt samarbejde med bygherre, både i henhold til sikkerheden ved færden på pladsen, men også koordinering af kraner, miljøtelte, stilladser, interimsafdækning mm. LH Hockerup stod i forening med bygherre for myndighedsbehandling, samt detailplanlægning af alle processer i projektet, herunder udarbejdelse og løbende ajourføring af tidsplaner, arbejdsplaner, sikkerhedsprocedurer mv.

Der blev konstateret kraftig PCB-forurening i samling- og elementfuger i bygningen, som havde spredt sig til tilstødende betonkonstruktioner. En del af arbejdet bestod derfor i at foretage partiel adskillelse af konstruktionerne og nedhejsning af disse i hele elementer. Der blev anvendt en 450 t mobilkran til opgaven, hvor dækelementer, vægelementer og søjler blev kranet til terrænniveau og herefter gjort klar til sanering og renskæring. Alle bygningsdele er blev miljøsaneret i et tæt og godkendt miljøtelt med miljøbokse, sluser og afdækning. Den kraftige PCB-forurenet beton blev diamantskåret og sorteret fra til deponering. Det var ikke muligt at afrense ca. 24.000 tons PCB-forurenet beton, hvorfor det blev sejlet til Holland til termisk behandling, for senere genanvendelse. Dele af den øvrig beton blev miljøsaneret og sendt til genanvendelse mens den resterende del blev knust på stedet, ligeledes med henblik på genanvendelse.

I forbindelse med sanering og afrensning af de PBC inficerede bygningsdele, herunder betongulvene, blev der anvendt slyngrensning, hvilket er en meget effektiv og kontrollerbar afrensnings metode. Metode er miljøvenlig fordi slyngrensning ikke generere støvgener og fordi affaldet opsamles i en separat beholder/cyklon. Til metoden anvendes der stålkugler i et lukket system – stålkuglerne kan genanvendes mens det afrensede materiale opsuges i et stort tilbagesugsanlæg. Stål/jernoverflader er efterfølgende afrenset ved stålkugleblæsning, denne metode minimerer mængden af affald og stålkuglerne kan også her genanvendes efterfølgende.

Miljøsaneringen ved jordprøver viste desuden at store dele af jorden under og omkring ARC var forurenede jord indeholdende tungmetaller og tung olie, hvorfor dette blev oprenset og transporteret til Norrecco, som forestod slutdeponering af jorden. Foruden den forurenede jord blev også store mængder ren jord fragtet til Norrecco og Grønttorvet med henblik på genanvendelse. ARC havde et stort ønske om at genanvende bygningsdele på stedet, hvorfor store mængder jord blev bortkørt for at skaffe plads til den knuste beton i underlaget på arealet omkring ARC