BYGHERRE: FB Gruppen A/S
BYGHERRERÅDGIVER: Ingcon A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Maj 2016 – marts 2020
MILJØ: Asbest, PCB- og blysanering

I forbindelse med opførelsen af Københavns nye bydel ”Grønttorvet”, som er et nyt attraktivt boligområde, udførte LH Hockerup A/S etapevis miljøsanering, total stripning af alle bygværker til råhus, samt totalnedrivning af det gamle Grønttorv, ca. 84.000 m2  bebyggelse. De højeste bygninger var ca. 10 m høje og den estimerede betonmængde for projektet udgjorde ca. 40.000 m³. I forbindelse med miljøsaneringsarbejderne blev der anvendt flere afrensningsmetoder – heriblandt slyngrensning af betongulve, som er en meget effektiv og kontrollerbar afrensning. Denne metode er særligt miljøvenlig, da slyngrensning ikke medfører store støvgener og fordi det miljøfarlige affald opsamles i en separat beholder/cyklon. Til metoden anvendes der stålkugler som roterer i et lukket system. Stålkuglerne kan genanvendes og det afrensede materiale kan håndteres separat. Herudover er der foretaget sandblæsning af malede betonoverflader, det afrensede affald er efterfølgende blevet sejlet til Holland for, hvilket har været med til at begrænse affaldsmængden lokalt.

Arbejdet blev udført i etaper fra 2016-2021, hvor LH Hockerup A/S løbende har til og afrigget pladsen både med maskinel og bemanding, entreprisen er således udført effektivt og med høj fleksibilitet.

I perioden arbejdede alle involverede underentreprenører sideløbende med hinanden som et led i genopbygningen af Grønttorvet. Ud over hensyntagen til den øvrige færden på pladsen, er der også taget hensyn til naboer, herunder beboere samt de omkringliggende forretningsdrivende. LH Hockerup A/S har haft et særligt fokus på at mindske støv og støj, for at undgå unødvendige gener. Grundet det enorme projekt og mange aktører, blev der under hele bygge- og nedrivningsperioden stillet store krav til kommunikationen de forskellige aktører imellem, herunder orientering om arbejdsprocesser, logistik og planlægning. LH Hockerup A/S udviklede i samarbejde med IngCon en handlingsplan for nedrivningsperioden, så alle aktører havde det fulde overblik over igangværende nedrivningsarbejder igennem hele perioden.

LH Hockerup A/S vægter genanvendelse højt, hvorfor vi i et tæt samarbejde med Lendager Group ApS, udarbejdede en plan for de elementer vi ønskede at genanvende i nedrivningsprocessen, det være sig diverse byggematerialer, som løbende blev sorteret og fragtet til genanvendelse, herunder limtræsbjælker, gulve mm.

I forbindelse med projektet har LH Hockerup håndteret store mængder affaldsmateriale, foretaget partiel nedrivning af betonsøjler, betondragere og betonelementvægge, som er blevet miljøsaneret og herefter inddraget direkte i genopbygningen af Grønttorvets attraktive uderum, hvor de blandt andet indgår i opbygningen af en stor pergola samt borde, bænke og trapper etableret i uderummet. Ligesom den eksisterende markedshal er delvist bevaret, således de eksisterende rammekonstruktioner, danner rammerne for den nye park og fælleshus i Ny Valby. LH Hockerup A/S har til entreprisen udarbejdet PSS, samt byggepladsplaner. Der har fra start været en god åben og tillidsfuld dialog med bygherre og bygherres organisation, som gør at entreprisen udføres til tiden og til den aftalte budgetpris.